1.Všeobecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále „OP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.em-es.cz nabízející panské, dámské a dětské spodní prádlo. OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je 

  HALFWAY s.r.o., Slavojova 579/9, 110 00 Praha 2, IČ:17146577, DIČ:17146577 a práva a povinnosti kupujícího.

 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v pozdějším znění novel.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a rovněž reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

2.Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Dodavatel/prodávající – Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. V případě těchto OP se jedná o internetový obchod www.em-es.cz
 • Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Kupní smlouva – podmínku uplatnění objednávky je vyplnění veškerých požadovaných informací o kupujícím v objednávkovém formuláři. Objednávka provedená přes prostředky komunikace na dálku, v tomto případě přes internetové stránky www.em-es.cz, je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany dodavatele spotřebiteli. Tímto potvrzení objednávky je doručení elektronické pošty obsahující potvrzení objednávky. Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva o povinnosti.

3.Objednávka zboží

 • Ceny u zboží internetové obchodu www.em-es.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Internetový obchod www.em-es.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.
 • Cena zboží stanovená na základě již uzavřené kupní smlouvy však nemůže být jednorázově změněna.
 • V případě, že nastane situace, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, může prodávající odstoupit od smlouvy. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 • Hlavní způsob provedení objednávky je v internetovém obchodě - naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky. Dalším způsobem je provedení objednávky přes telefon: 777 344 607 a e-mail: info@em-es.cz. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné údaje o kupujícím, kterými jsou zejména: jméno a příjmení kupujícího, celá adresa a způsob úhrady za objednávané zboží.
 • Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat zboží jen v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území Evropské unie. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Uplatnění slevového kuponu je nutné zadat při objednávce, v políčku pro něj určeném, před odoslaním objednávky. Zpětné žádosti o přiznaní slevy nebudou uznané.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

Za smluvní strany sa považují prodávající a kupující.

Kupující je povinný:

• převzít objednané zboží,

• zaplatit za zboží domluvenou částku prodávajícímu,

• překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho převzetí.

 

Prodávající je povinný:

• dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v domluvené ceně,

• spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

 5.Potvzní a zrušení objednávky

Objednávka bude potvrzena do 24 hodin od jejího přijetí (o potvrzení budete informování prostřednictvím e-mailu, stejně tak jako o expedici Vámi objednaného zboží). V případě nejasností Vás budeme okamžitě kontaktovat. Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit telefonicky či e-mailem bez udání důvodů. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. Je-li zboží prodáváno za cenu nižší, než 10% z původní ceny, nebo je-li zboží prodáváno za 0-10Kč případně méně než 0kč, vyhrazujeme si právo ke zrušení objendávky ze strany prodejce.

 5.1 Nevyzvednutá zásilka

V případě nepřevzetí (nevyzvednutí) zásilky na dobírku, bude kupující v rámci smírného řešení vyzván k úhradě ušlého poštovného (Občanský zákoník § 544-545, zákon č.40/1964 Sb). V případě že toto kupující neuhradí do 7 dnů od výzvy, bude mu účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč jako náhrada poštovného a administrativních nákladů spojených se zbytečným vychystáním, odesláním a opětovným příjmem zásilky (Občanský zákoník  č. 89/2012). Na tuto pokutu bude kupujícímu zaslána faktura s termínem úhrady. Pokud k proplacení této faktury nedojde, bude tato pohledávka postoupena třetí straně k vymáhání, a to včetně všech nákladů s tím spojených.


6.Cena zboží a dodání

 • Jsme plátci DPH.
 • Objednané zboží je doručováno prostřednictvím České pošty, PPL a splatné na dobírku, bankovním převodem nebo online platbou.
 • Poštovné při nákupu nad 2500 Kč je zdarma.
 • Je také možný osobní odběr na fakturační adrese prodávajícího, při osobním odběru se poštovné nehradí.
 • Platba bankovním převodem se provádí ve prospěch bankovního účtu č. 256953729/0600, zboží je odesláno v souladu s informací o jeho dostupnosti po připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Variabilní symbol obdržíte po dokončení objednávky.
 • Zboží lze uhradit online bankovním převodem nebo kartou pomocí zabezpečené platební brány ThePay.
 • Balné neúčtujeme.

7.Převzetí zboží a právo na odstoupení

 • Podle občanského zákoníku (&04 ods.1. č: 634/1992 ve znění pozdějších předpisů) je spotřebitel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v tomto případě- byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců o spotřebitelských smlouvách podle občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
 • Pokud je kupující právnickou osobou, je kupující povinen při převzetí zboží prohlednout zboží a o případných vadách neprodleně informovat prodávajícího.
 • Pokud je kupující fyzickou osobou, tato kontrola při převzetí zboží se mu také doporučuje, předejde poté případným sporům při reklamaci.
 • Pokud kupující odstupuje od smlouvy podle článku 15 OP, je kupující vrácena cena zboží domluvená v kupní smlouvě.
 • Pokud kupující odstoupí od smlouvy ve stanovené lhůtě, jsou mu peněžní prostředky převedená na účet vráceny neprodleně ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud dochází k vrácení peněz prostřednictvím České pošty, je kupující účtován poplatek 30 Kč za použití služeb České pošty.
 • Zboží které si zákazník objedná zvlášť buď na míru nebo má zvláštní praní jakékoliv odlišné od produktu které běžně prodáváme na e-shopu - se nedá vrátit . Tento produkt je neprodejný pro náš e-shop . Proto  žádáme  zákazníky o kontrolu vel. tabulky , barvy apod .

8.Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.
 • Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

9.Reklamační řád

 • Kupujícímu, který je fyzickou osobou, se poskytuje podle občanského zákoníku záruční lhůta v době 24 měsíců.
 • Kupujícímu, který není spotřebitelem, se poskytuje záruční lhůta v době 12 měsíců.
 • Záruka se nevztahuje na zboží po uplynutí záruční lhůty.
 • Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 • Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, kdy je zboží v záruční opravě.
 • V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta dnem převzetí nového zboží kupujícím.
 • Doba na vyřízení reklamace je 30 dní.
 • Zboží lze vrátit bez udání důvodu nebo vyměnit do 14 dnů od přijetí objednávky kupujícím. Nesmí být prané, nošené ani nijak opotřebené.
 • V případě, že kupující zjistí vadu zboží, kvůli které je zboží oprávněn reklamovat, sdělí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu a zašle zboží zpět na adresu prodávajícího. Na zboží, které bude zasláno zpět kupujícímu na dobírku nebude brán zřetel.
 • Pokud prodávající reklamaci uzná, po domluvě kupujícímu buď vrátí zaplacené peníze dohodnuté v kupní smlouvě nebo provede výměnu zboží podle následujících článků
 • Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 • Náklady na zaslání zboží zpět a na výměnu zboží nese prodávající.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití, způsobenými vis maior, jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku.

10.BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.


11.Rozpor s kupní smlouvou

 • Pokud kupující obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný nebo jinak nevyhovuje popisu, zašle jej prodávajícímu zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Internetový obchod www.em-es.cz si vyhrazuje právo na tiskovou chybu a nepřesnosti na těchto stránkách. To však nezbavuje prodávajícího povinnosti pravdivě informovat kupujícího o vlastnostech prodávaného zboží.
 • Obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné od 10.04.2021